Yeni Doğan Sarılığı

Dosyayı isterseniz görüntüleyebilir isterseniz indirebilirsiniz.


GoogleDocs üzerinden indirmek ve görüntülemek için : İndirAçılan sayfadan şekildeki gibi indirebilirsiniz–
indirme

 

YENİDOĞAN SARILIĞI

Etyoloji

Fizyolojik sarılık

Bilirubin yapımındaki fazlalık

Kan uyuşmazlıkları

Hemoliz

Eritrosit yapımındaki bozukluklar (sferositoz)

Hemoglobinopatiler (talasemi, orak hücreli anemi)

Etyoloji

Bilirubinin safra kanallarına geçişini engelleyen faktörler

Enzimatik defektler (glukuronil transferaz eks.)

Bilirubin konjugasyon inhibisyonu

İlaçlar: Bactrim, Vitamin K

Galaktozemi, Frukotozemi, Tirozinemi

Karaciğerde hücresel harabiyet: Sepsis, neonatal hepatit, alfa1-antitripsin eksikliği, EMN, rubella, CMV, kistik fibrozis

Etyoloji

Tıkanma Sarılıkları

Biliyer atrezi

Koledok kisti

Safra tıkaç sendromu

BİLİYER ATREZİ

Epidemiyoloji

Ekstrahepatik ve intrahepatik safra yollarının ilerleyici fibroproliferatif yıkımı ile karakterize bir hastalıktır

Biliyer atrezi → fibrozis → biliyer siroz → karaciğer yetmezliği

Epidemiyoloji

Görülme sıklığı: 1/10.000-15.000 canlı doğum

Cinsiyet: Kız/Erkek: 1.4-1.7

Çocuklardaki en sık karaciğer nakli endikasyonudur.

Etyoloji

???

Sınıflama

Klinik

İlerleyici sarılık

Akolik gayta

Hepatomegali

Tanı

Kan testleri

Karaciğer fonksiyon testleri:

Bilirubin ↑

Transaminazlar (ALT, AST) ↑(hafif-orta)

ALP ↑

GGT ↑

TORCH, VDRL, HbsAg

Ter testi

Serum aminoasitleri

Alfa-1 antitripsin

Tanı

USG

Hepatobiliyer Sintigrafi: HIDA

Tanı

Karaciğer iğne biyopsisi – portal bölgelerde safra kanalı proliferasyonu ve portal fibrozis

Tanı

Tedavi

Roux-en-Y portoenterostomi (Kasai ameliyatı)

Karaciğer nakli

Kasai Ameliyatı

Postop Komplikasyonlar

Kolanjit (%33-60)

Portal hipertansiyon (%34-76)

Asit

Ösefagus varisleri

Hipersplenizm – trombositopeni

Prognoz

Ameliyat edilmeyen hastalar genelde 2 yıl içinde ölür.

3 yıllık yaşam şansı %10

Ameliyat sonrası 5 yıllık yaşama oranı – %60

KOLEDOK KİSTLERİ

Epidemiyoloji

Safra yollarının kistik genişlemesi ile karakterize konjenital bir hastalıktır.

Görülme sıklığı: 1/100.000 canlı doğum

Kızlarda 3-4 kat daha sık görülür.

Etyoloji

Etyoloji?

Koledok distalinde tıkanıklık

Pankreatikobilier kanalların birleşim anomalisi

Todoni Sınıflaması

Klinik

Karın ağrısı

Sarılık

Sağ üst kadranda palpe edilebilen kitle

Klinik

İnfantil form (<12 ay)

Sarılık

Akolik gayta

Hepatomageli

Erişkin form (>12 ay)

Ateş

Bulatı-kusma

Sarılık

Komplikasyonlar

Kolanjit

Pankreatit

Safra taşı oluşumu

Siroz

Adenokarsinom

Tanı

USG

Tc99m-HIDA Sintigrafisi

Tanı

BT

MR kolanjiopankreotikografi

Tanı

ERCP, PTK

İntraoperative kolanjiografi

Tedavi

SAFRA TIKAÇ SENDROMU

Tanım

Koledoğun distalinin safra çamuru ve tıkaçlarıyla kısmen veya tam tıkanıklığıyla karakterize bir hastalıktır

Etyoloji

Aşırı hemoliz (Kan uyuşmazlığı)

Diüretik tedavisi

Parenteral beslenme

Dehidratasyon

Tedavi

Safra yollarının yıkanması

Cerrahi

Bir Cevap Yazın